Information om behandling av personuppgifter

 

Personuppgifter som du lämnar i samband med köp av värderingstjänst eller som i övrigt registreras i samband
därmed behandlas av banken för förberedelse och administration av den berörda tjänsten. Personuppgifterna
utgör vidare underlag för marknads- och kundanalyser samt affärsuppföljning. Personuppgifterna kommer också
att användas för marknadsföringsändamål. Behandlingen av personuppgifterna kan, inom ramen för gällande
sekretessbestämmelser, även ske hos andra bolag i Nordeakoncernen och andra företag som koncernen samarbetar
med för sin verksamhet.

 

Om du vill få information om vilka person­upp­gifter om dig som behand­las av banken kan du skriftligen begära
detta hos Nordea Bank AB (publ), Personuppgiftsansvarig, 105 71 Stockholm.  Om du vill begära rättelse av felaktig
eller missvisande uppgift kan du vända dig till banken på ovan angiven adress.